[1]
موید محسنیس., ناصریم. و یارقلیم. 2014. معرفي مفردات دارويي مؤثر درتسهیل زایمان در طب سنتي ايراني. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 19 (نوامبر 2014), 153-166. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7554.