[1]
تن‫ ساز م., بهمن م. و نبی میبدی ر. 2014. بررسی حقنه، تاریخچه، روش و اندیکاسیون‫های آن و مقایسه کاربردهای آن از دیدگاه طب سنّتی و طب جدید‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 19 (نوامبر 2014), 45–71. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7547.