[1]
فردیارم. 2022. مجدالاطبا و انتشار روزنامه‌های «اتحاد ملی» و «اقبال» در تبریز. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 13, 46 (فوریه 2022), 1-19. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v13i46.32943.