[1]
حق‌شناسح., فرح‌زادیع. و مومنیع. 2021. واکاوی تاریخی رابطه تجاری مسلمانان با غیرمسلمانان؛ معیارها و اهداف. مجله تاریخ پزشکی. 12, 1 (ژانویه 2021), 87-98. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v12i00.32093.