[1]
گل باغ مهیاریف., حمزه‌نژادم. و حاتمیانم. 2020. تدابیر طبی (آسایش اقلیمی) از دیدگاه ابن سینا در مکان‌یابی شهر و تأثیر آن بر فضاهای اقلیمی خانه در معماری سنتی (نمونه موردی اصفهان). مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 11, 40 (مارس 2020), 51-68. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v11i40.22661.