[1]
قاسمی مرتقیم., بهرامیم., حیدریآ., مرزبانم. و حسنید. 2015. افیون و سندرم ترک اعتیاد در طب سنتی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 7, 23 (دسامبر 2015), 127-149. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v7i23.10812.