بررسی «مسام » از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه آن با طب نوین