تحلیلی بر پراکندگی بیماری آب‌مروارید و شیوه‌های درمان آن در دوره قاجار از منظر سیاحان خارجی