بازشناسی معماری مسکن سلامت‌بخش بر پایه طب سنتی نمونه موردی: مساکن اقلیم گرم و خشک