بیمارستان‌های شام از قرن پنجم تا هفتم هجری: ساختار و کارکرد