تبیین شواهد تاریخی مبنی بر تعامل معماری سنتی با طب سنتی