سفاهت از مقیاس گذاری های فقهی حقوقی تا معیارهای روانشناختی