1.
ایمانی‌فر ن, وقارسیدین سا, افشار ل, شریف‌زاده غ. مقایسه تأثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 26 می 2015 [ارجاع شده 20 می 2024];9(31):95-125. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/8988