1.
عبدالملکی مر, افشار ل, مؤمنی ص. مروری بر تعارض حقوق دانشجو و بیمار در آموزش بالینی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 18 مارس 2014 [ارجاع شده 21 ژوئن 2024];8(27):115-27. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/5948