1.
حاتميح, بحرينيانع, جوانبختم, غفاريس. بررسي رابطه بين ابعاد كيفيت زندگي و ميزان باورهاي معنوي در هنرمندان انجمن خوشنويسان ايران. MEJ [اینترنت]. 27 می 2012 [ارجاع شده 29 ژوئن 2022];4(14). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3799