1.
مصباحع. واکاوی مفهومی معنویت و مسئله معنا. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 27 نوامبر 2012 [ارجاع شده 9 فوریه 2023];4(14). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3791