1.
صادقیر, صادقیت. تبیین عوامل زمینه‌ساز تبعیض در مراقبت بیماران از دیدگاه دانشجویان و مدرسین پرستاری. MEJ [اینترنت]. 15 ژانویه 2022 [ارجاع شده 30 ژوئن 2022];15(46):1-13. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/36736