1.
لطفي كاشانيف, وزيريش, ارجمندس, موسويسم, هاشميهم. اثربخشي مداخله‌ي معنوي بركاهش پريشاني مادران كودكان مبتلا به سرطان. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī [اینترنت]. 31 اکتبر 2012 [ارجاع شده 19 آگوست 2022];6(20):173-86. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3640