1.
جعفریم, سبزواریس, برهانیف, بانشیم. دیدگاه دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به مراقبت معنوی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī [اینترنت]. 31 اکتبر 2012 [ارجاع شده 19 آگوست 2022];6(20):155-71. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3637