1.
بحرينيانسع, دلشادح, شاكرين, عزیزیف. بررسي نگرش پزشكان نسبت به تأثير ميزان معنويت در روند درمان بيماران. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī [اینترنت]. 31 اکتبر 2012 [ارجاع شده 15 آگوست 2022];6(20):127-53. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3636