1.
بوالهریج, دوس علی ونده, میرزاییم. رویکرد معنوی در آموزش پزشکی و علوم انسانی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī [اینترنت]. 31 اکتبر 2012 [ارجاع شده 15 آگوست 2022];6(20):101-25. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3635