1.
مرزبندرا, زكويعا. شاخص‌های سلامت معنوی از منظر آموزه‌های وحیانی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī [اینترنت]. 31 اکتبر 2012 [ارجاع شده 15 آگوست 2022];6(20):69-. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3634