1.
ابوالقاسمیمج. مفهوم‌شناسي سلامت معنوي و گستره آن در نگرش دینی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī [اینترنت]. 31 اکتبر 2012 [ارجاع شده 15 آگوست 2022];6(20):45-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3633