1.
ابوالقاسمیح. نامه به سردبیر. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī [اینترنت]. 31 اکتبر 2012 [ارجاع شده 19 آگوست 2022];6(20):8-10. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3631