1.
عباسیم, عزیزیف, شمسی گوشکیا, ناصری رادم, اکبری لاکهم. تعریف مفهومی و عملیاتی‌سازی سلامت معنوی: یک مطالعه روش‌شناختی. Faslnamah-i akhlaq-i pizishki [اینترنت]. 31 اکتبر 2012 [ارجاع شده 20 می 2022];6(20):11-4. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3629