1.
عباسیم, عزیزیف, شمسی گوشکیا, ناصری رادم, اکبری لاکهم. تعریف مفهومی و عملیاتی‌سازی سلامت معنوی: یک مطالعه روش‌شناختی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 31 اکتبر 2012 [ارجاع شده 27 می 2023];6(20):11-4. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3629