1.
محسن‌پورم, طاهری گودرزیح. همبستگی رفتار اخلاقی با تاب‌آوری پرستاران: نقش میانجی پذیرش اجتماعی و اعتماد سازمانی. MEJ [اینترنت]. 13 نوامبر 2021 [ارجاع شده 28 ژوئن 2022];15(46):1-17. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35869