1.
محمودیم, مهاجرانب, رزاقیم. تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان با آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī [اینترنت]. 19 فوریه 2022 [ارجاع شده 19 آگوست 2022];15(46):1-16. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35618