1.
رحمتیص, سیفیر. ارتباط درک پرستاران از عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد آنان در آزمون‌های ده‌گانه اعتباربخشی بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد در سال 1399. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 29 آگوست 2021 [ارجاع شده 9 ژوئن 2023];15(46):1-13. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35569