1.
قارونیک, یعقوبی‌پورف, قارونیب, بختیارم, بختیارک, بیرجندیم, بستامیف. بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی در مورد رعایت منشور حقوق بیماران. MEJ [اینترنت]. 2 آگوست 2021 [ارجاع شده 28 ژوئن 2022];15(46):1-13. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35011