1.
جلالیانع. کنکاشی از منظر هنجارهای اخلاقی بر تضمین‌های حمایت از معلولان در کنوانسیون حقوق معلولان و حقوق ایران. MEJ [اینترنت]. 7 ژوئن 2021 [ارجاع شده 29 ژوئن 2022];15(46):1-14. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/33769