1.
قاسم‌زاده علیشاهیا, زاهد بابلانع, معینی‌کیام, کاظمیس, مکلفخ, دیوبندا. تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر پاسخگویی سازمانی کارکنان با آزمون نقش میانجی اشتیاق شغلی و کار تیمی. MEJ [اینترنت]. 15 ژوئن 2021 [ارجاع شده 28 ژوئن 2022];15(46):1-18. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/31514