1.
خسروپناهع, سادات حسینیا, دهقان نیرین. مقایسه تکریم بیمار در متون اسلامی و پرستاری. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 18 دسامبر 2021 [ارجاع شده 3 ژوئن 2023];15(46):1-14. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/29889