1.
خسروپناهع, سادات حسینیا, دهقان نیرین. مقایسه تکریم بیمار در متون اسلامی و پرستاری. MEJ [اینترنت]. 18 دسامبر 2021 [ارجاع شده 30 ژوئن 2022];15(46):1-14. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/29889