1.
کبرائی ابکنارف, منصورقناعیر, امیدظهیرس, پورعینیم. حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه توصیفی. MEJ [اینترنت]. 28 ژوئن 2021 [ارجاع شده 28 ژوئن 2022];15(46):1-12. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/29840