1.
طباطبایی فس. مسئولیت دندان پزشکان در استفاده از زیست موادها و ملاحظات اخلاقی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 23 اکتبر 2016 [ارجاع شده 30 نوامبر 2023];1(2):147-68. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14561