1.
فیض سر. مفهوم کیفر ازدیدگاه صوفیان با تکیه بر مکتب ابن عربی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 23 اکتبر 2016 [ارجاع شده 30 نوامبر 2023];1(2):39-66. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14556