1.
طاهری م. راهنمای نویسندگان مجله اخلاق پزشکی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 15 اکتبر 2016 [ارجاع شده 30 می 2024];2(3). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14452