1.
ربانی م. نگرشي بر مطالب مرتبط با شبيه سازي در آثار استاد شهيد مطهري (ره). Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 15 اکتبر 2016 [ارجاع شده 20 می 2024];2(3):129-40. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14449