1.
بزميش, متولي زاده اردكانيع. ژن درماني و اخلاق پزشكي. MEJ [اینترنت]. 28 ژوئن 2016 [ارجاع شده 29 ژوئن 2022];2(4):189-9. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12167