1.
موسویسر, مهدی خواهز. نقش اخلاق پزشكي در اقتصاد سلامت. MEJ [اینترنت]. 28 ژوئن 2016 [ارجاع شده 29 ژوئن 2022];2(4):159-70. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12165