1.
ترک مقدمل, عباسیم, آزادانیز. تأملی در باب معنای زندگی از دیدگاه فیلسوفان. MEJ [اینترنت]. 28 ژوئن 2016 [ارجاع شده 29 ژوئن 2022];2(4):71-106. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12159