1.
ترک مقدمل, عباسیم, آزادانیز. تأملی در باب معنای زندگی از دیدگاه فیلسوفان. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 28 ژوئن 2016 [ارجاع شده 29 ژانویه 2023];2(4):71-106. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12159