1.
عزیزیف. نامه به سردبیر. MEJ [اینترنت]. 24 آوریل 2016 [ارجاع شده 28 ژوئن 2022];4(14):7-10. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12117