حاتميحسين, بحرينيانعبدالمجيد, جوانبختمريم, و غفاريسميه. “بررسي رابطه بين ابعاد كيفيت زندگي و ميزان باورهاي معنوي در هنرمندان انجمن خوشنويسان ايران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4, no. 14 (می 27, 2012). دسترسی ژوئن 29, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3799.