بوالهریجعفر. “نهادینه‌سازی معنویت در مفهوم سلامت معنوی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4, no. 14 (می 27, 2012). دسترسی ژوئن 29, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3796.