علي يوسفيحسين, و شيرانيمهري. “بهداشت فردي و محيط در فرهنگ اسلامي ايراني”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 3, no. 9 (ژانویه 13, 2009): 47-72. دسترسی ژانویه 16, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3725.