جعفریمجتبی, سبزواریسکینه, برهانیفریبا, و بانشیمحمدرضا. “دیدگاه دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به مراقبت معنوی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 6, no. 20 (اکتبر 31, 2012): 155-171. دسترسی آگوست 15, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3637.