بوالهریجعفر, دوس علی وندهدی, و میرزاییمصلح. “رویکرد معنوی در آموزش پزشکی و علوم انسانی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 6, no. 20 (اکتبر 31, 2012): 101-125. دسترسی آگوست 15, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3635.