ابوالقاسمیحسن. “نامه به سردبیر”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 6, no. 20 (اکتبر 31, 2012): 8-10. دسترسی آگوست 19, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3631.