روشن‌زادهمصطفی, نفرمریم, تاج‌آبادیعلی, و محمدیسمیه. “پیش‌بینی جو سازمانی نوآورانه با استفاده از ابعاد رهبری اخلاقی: یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (نوامبر 15, 2021): 1-12. دسترسی جولای 2, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35934.