محسن‌پورمریم, و طاهری گودرزیحجت. “همبستگی رفتار اخلاقی با تاب‌آوری پرستاران: نقش میانجی پذیرش اجتماعی و اعتماد سازمانی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (نوامبر 13, 2021): 1-17. دسترسی ژوئن 29, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35869.