محمدموساییفرشید, سناییحسین, محمدزادهراضیه, عباسیحسن, صیادی مقدمدانیال, و محسن‌پورمحدثه. “دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مورد ابعاد اخلاق تدریس اساتید”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (جولای 7, 2021): 1-10. دسترسی ژانویه 16, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35029.